Privatlivs- og cookies politik

Behandling af dine data

Vi er i forbindelse med psykologisk behandling af dig forpligtet til at indsamle og behandle en række personoplysninger om dig, jf. Psykologloven og Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psy-kologer.

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan vi i den forbindelse, bruger og i nogle tilfælde videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger
 
Jeg indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig:

Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn, familierelationer og sociale rela-tioner, arbejdsrelationer og uddannelse.

Formål

Jeg behandler dine personoplysninger for at sikre service og kvalitet for dig med disse formål:
• Min behandling af dig
• Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
• Kommunikation med andre relevante instanser
• Afregningsformål
• Test
• Overholdelse af vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning.

Frivillighed/samtykke

Når jeg indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt via samtykke. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig. Konsekvensen af ikke at give mig personoplysnin-gerne kan være, at jeg ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at jeg ikke vil kunne behandle dig.

Tilbagekaldelse af samtykke.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, her-under en videregivelse baseret på samtykke.

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregi-vet og delt med følgende modtagere:
• Hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb, videregives oplysninger til andre sundhedspersoner.
• I det omfang der foreligger pligt ifølge gældende lovgivning, videregives oplysninger til RKKP (klini-ske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Psykolognævnet, Arbejdsmarkedets Er-hvervssikring.
• Du har som klient adgang til dine egne oplysninger.
• I forbindelse med afregning for behandling videregives kun afregningsrelevante oplysninger til for-sikringsselskab og/eller den henvisende virksomhed

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos mig.

Opbevaring og slettepolitik

Jeg opbevarer kun personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de angivne formål. Jeg har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 5 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor jeg er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af Bekendtgørelse om psykologers pligt at føre ordner optegnelse, som bestemmer, at der ikke må ske sletning i journaler, men alene rettelse, tilføjelse.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte mig.

Adresseoplysninger på klinikken:
Lisa Mulvad
Østerbrogade 163, 2.tv.
2100 København Ø
Tlf: 2043 0885
Lisa.mulvad@mail.tele.dk
Dato: 15. februar 2020

Cookies

Hvad er cookies?

En cookie er en lille datafil, som websites gemmer på brugerens computer for at kunne genkende computeren. Cookies kan blandt andet bruges til at udarbejde statistik over brugernes anvendelse af websitet.

En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på brugerens computer, sprede computervirus el-ler andre skadelige programmer.

Hvad bruger vi cookies til?

Vi bruger cookies til at indsamle statistiske oplysninger

Der gemmes ingen personlige oplysninger. Dit besøg på hjemmesiden bliver kun registreret med et fortløbende nummer i systemet.

Formålet med brugen af cookies er at vi gerne vil gøre vores hjemmeside mere brugervenlig og rette eventuelle uhensigtsmæssigheder. Derfor opfordrer vi dig til at acceptere de cookies, vores hjemmeside anvender, så vi kan forbedre din og andre brugeres oplevelse af sitet.

Sådan sletter du cookies og afviser dem fremover

Vi håber, at du vil tillade de cookies, vi sætter, da de hjælper os med at forbedre websitet.

Ønsker du alligevel ikke at modtage cookies fra dette website, skal du, under internetindstillinger i din browser, vælge avancerede cookie indstillinger, og tilføje dette domæne til listen over websites, du vil blokere cookies fra.

Hvordan fjerner eller undgår du cookies?

Det afhænger af din browser, hvordan du sletter eller undgår, at der placeres cookies på dit it-udstyr.

Alle danske hjemmesider er forpligtede til at informere om, hvilke cookies der placeres på brugerens it-udstyr. Denne information skal stemme overens med ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr” (i daglig tale cookiebekendtgørelsen).
Lisa Mulvad, cand. psych. aut. | CVR: 19144194  | Tlf.: 20 43 08 85 | lisa.mulvad@mail.tele.dk